Reklamlar
Başlangıç > Akademisyenler > Doç.Dr. Hasan KARA

Doç.Dr. Hasan KARA


Yrd.Doç.Dr. Hasan KARA
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

1. Adý Soyadı : Hasan KARA

2. Doðum Tarihi : 15.07.1966

3. Unvanı : Doç.Dr.

4. Öðrenim Durumu :

Derece Alan Üniversite Yýl
Lisans Coðrafya Öðretmenliði Selçuk Üniv. Eðitim Fak. 1988
Y. Lisans Fiziki Coðrafya Selçuk Üniv. Sos. Bil. Ens. 1995
Doktora Coðrafya Eðitimi Marmara.Üniv. Sos. Bil. Enst. 2001

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 27.06.2003

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1 . Erkan TAÞ (Sakarya Ýlinde Eðitimin Daðýlýþý) 2006

2. Ahmet KAYA (Karahallý Ýlçesinin Coðrafi Etüdü) 2007

3. Enise TÜRK (Mardin’de Eðitimin Daðýlýþý) 2007

4. Hüseyin ÞAHBAZ (Çifteler Ýlçesinin Coðrafi Etüdü) 2007.

5 . Süleyman KARÐI (Kýyý Turizminden Alpinizme Sürdürülebilir Turizm) 2010.

6.2.  Doktora Tezleri

7. Yayýnlar

7.1.  Uluslararasý hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler (SCI – SSCI – Arts and Humanities)

7.2. Uluslararasý diðer hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler

1. KARA, H., “Konya’da Hidrolojik Yer Adlarý” Türk-Ýslam Medeniyeti Akademik Araþtýrmalar Dergisi, Sayý:10, s. 201-222, Yaz-2010, Konya.

2. YÜRÜDÜR, E.-KARA, H.-ARIBAÞ, K.,“Türkiye’nin Organik(Ekolojik) Tarým Coðrafyasý” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), Cilt:9, Sayý:32, s.402-424, Bahar-2010.

7.3. Uluslararasý bilimsel toplantýlarda sunulan ve bildiri kitabýnda (Proceedings) basýlan bildiriler

1. KARA, H. -YASAK, Ü., “Orta Asya Cumhuriyetlerinin Türkiye Turizmindeki Yeri” Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü, I. Uluslararasý Türk Dünyasý Kültür Kurultayý (9-15 Nisan 2006) Bildiri Kitabý Cilt:3, s.1229-1236, 2007, Ankara.

2. KARA, H. -ARIBAÞ, K., “Development of the Usak City and Advantages of Usýng GIS at the City Planning ”. Fatih Universty, Department of Geography, 5. Internatýonal Conference On Geographýc Informatýon Systems (ÝCGÝS 2-5 July 2008), Proceedings, Volume:2, p.789-794, 2008, Ýstanbul.

3. KARA, H.- YÜRÜDÜR, E., “Karadeniz Bölgesinde Geliþen Turizm Faaliyetleri ve Çevre Ýliþkisi” Blacksea International Environmental Symposium, (Bies’08 2-5 August 2008),Proceeding Book (Full Text CD) Volume:2, p.412-423, 2008, Giresun.

4. KARA, H.“Türkiye’ye ve Bölge Güvenliðine Etkileri Açýsýndan Irak Sorunu” Beykent Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (Büsam), I. Uluslararasý Strateji ve Güvenlik Çalýþmalarý Sempozyumu (Stratejik Trendleri Sorgulayarak Yeni Orta Doðu, 17-18 Nisan 2008) Bildiriler Kitabý, s.133-140, 2008, Ýstanbul.

5. KARA, H. -BÝLGEN, N.-ACAR, D., “Effects of Global Warming on the Tourism Sector in Turkey” International Burch Universty, Second International Symposium on Sustainable Development (ISSD’10), June 8-9 2010 Economy and Management, p. 571-579, 2010, Sarajevo, Bosnia and Herzogovina

7.4.  Yazýlan uluslararasý kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler

1. KARA, H.,Muðla’nýn Ýklim Özellikleri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayý:1 s.123-136, 1998, Afyon.

2. KARA, H.,Beyaðaç Havzasýnýn Hidrografik Özellikleri” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayý:6-7, s.199-217, 2002, Isparta.

3.KARA, H.,Orta Asya Ülkelerindeki Etnik Yapýnýn Bölge Güvenliðine Etkileri” Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü Türk Dünyasý Ýncelemeleri Dergisi, Cilt:6, Sayý:1, s.101-110, Yaz-2006, Ýzmir.

4. KARA, H., “Denizli Þehrinde Gecekondulaþmanýn Önlenmesi Ve Toplu Konutlar” Doðu Coðrafya Dergisi, Yýl:15, Sayý:23, s.103-119, Ocak-2010, Erzurum.

5. ARIBAÞ, K.,- KARA, H., “Siyasi Coðrafya Açýsýndan Ýspanya” Doðu Coðrafya Dergisi, Yýl:15, Sayý:24, s.61-87, Temmuz-2010, Erzurum.

6. KARA, H. -BAÞER, A., “Fransýz ve Ýngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyýlýn Ýlk Çeyreðinde Astrahan Þehri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü Türk Dünyasý Ýncelemeleri Dergisi, Cilt:, Sayý:, s., Yaz-2010, Ýzmir.

7 . KARA, H.-DÖNMEZ ÞAHÝN, M.-AY, Þ., “Ýklim Deðiþikliðinin Uþak’ta Tarým Ürünlerine Etkisi” Biyoloji Bilimleri Araþtýrma Dergisi (BÝBAD),Cilt:2, Sayý:1, s.39-47, 2010, Ankara.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantýlarda sunulan ve bildiri kitabýnda basýlan bildiriler

1. KARA, H .,”Uþak’ta Hava Kirliliði”, 21.Yüzyýlýn Eþiðinde Uþak Sempozyumu (25-27 Ekim 2001), Bildiriler Kitabý, Cilt.2, s.1077-1085, Uþaklýlar Eðitim ve Kültür Vakfý Yayýnlarý, No:2, 2001, Ýstanbul.

2.KARA, H.-BÝLGEN, N., “Acýpayam’ýn Ýklimi”, Pamukkale Üniversitesi I. Acýpayam Sempozyumu (1-3 Aralýk 2003) Bildiriler Kitabý, s.839-850, 2007, Denizli.

3.KARA, H., “Türkiye’deki Þehir Yerleþmelerinde Afet Sonrasýna Yönelik Afet Merkezleri Planlamasý”, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Afet Sempozyumu (5-7 Aralýk 2007), Bildiriler Kitabý, s.279-289, 2007, Ankara.

4.KARA, H.-YASAK, Ü., “Þehir Coðrafyasý Araþtýrmalarýnda Kent Bilgi Sistemlerinin Uygulanabilirliði Üzerine Teorik Bir Yaklaþým”, TMMOB Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabý, Cilt:1, s, 277-281, 2008, Ankara.

7.7.  Diðer yayýnlar

1. ÖZAV, L.-KARA, H., “Cumhuriyetin 75. Yýlýnda Uþak”, (Kitap Bölümü: “Coðrafya” Bölümü). Uþak Valiliði Yayýnlarý, s.29-48, 1998, Ýzmir.

2.KARA, H., “Genel Coðrafya”, (Editör:Hakký Yazýcý-M.Kürþat Koca), (Kitap Bölümü: V. Bölüm Fiziki Coðrafya), PegemA Yayýncýlýk, s.97-136, 2007, Ankara.

3.KARA, H.,“Kýrgýzistan’da Meydana Gelecek Nüfus Hareketleri ve Göç Politikalarýnýn Belirlenmesinde Türkiye’nin Tecrübelerinden Yararlanma”, Kocaeli Üniversitesi II. Uluslararasý Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarýnda Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayýþlar, 22-24 Ekim 2008, Özet Kitapçýðý, s.83-84, Biþkek-Kýrgýzistan.

4. ARIBAÞ, K.-KARA, H., “21. Yüzyýl ve Çevre” Kitabý Editörlüðü, Elik Yayýnlarý, 2009, Uþak.

5.KARA, H., “21. Yüzyýl ve Çevre” (Editör:Kenan ARIBAÞ-Hasan KARA), (Kitap Bölümü: V. Bölüm Turizm ve Çevre), Elik Yayýnlarý, s. 171-205, 2009, Uþak.

8. Projeler

1. ÖZAV, L.-KARA, H.,Akçay Havzasýnýn Jeomorfolojisi” Proje Yürütücü Yardýmcýsý, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araþtýrma Fon Saymanlýðý, Proje No: 98.UEGT.01, 1998-2000, Afyon.

2. KARA, H., “Murat Daðý, Ulubey Kanyonlarý ve Uþak Çevresinde Ekoloji Temelli Doða Eðitimi” TÜBÝTAK Bilim Ve Toplum Dairesi Baþkanlýðý 109B041 Nolu Tübitak Projesi, Uzman Personel, 03-13 Aðustos 2009, Uþak.

3. KARA, H., “Eþme Ýlçesinin Coðrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapýlan Göçler” Proje Yürütücüsü. Uþak Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi (Devam Ediyor),Uþak.

4. KARA, H., “Pamukkale ve Denizli Çevresinde Ekoloji Temelli Doða Eðitimi ” TÜBÝTAK Bilim Ve Toplum Dairesi Baþkanlýðý 110B069 Nolu Tübitak Projesi, Proje Yürütücüsü, 19 Temmuz-08 Aðustos 2010, Denizli.

9. Ýdari Görevler

1. Coðrafya Bölüm Baþkan Yardýmcýsý. 2003-2004

2. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý. 2004-2007

3. Coðrafya Bölüm Baþkaný 2004-2010

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi. 2004-2010

5. Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyesi. 2006-2010

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluþlara Üyelikler

1. Türk Standartlarý Enstitüsü TSE ÝSO-211 Coðrafi Bilgi Sistemleri Ayna Komite Üyesi.

2. National Geographic Society.

3. USDER-Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma, Eðitim, Kültür ve Sivil Toplum Derneði.

4. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Baþkomutan Tarihi Milli Parký Þehitler Coðrafyasý “Yerel Tarih Kurulu” Üyesi

11. Ödüller

1. Teþekkür Ödülü (AKÜ. Uþak Eðitim Fakültesi Dekanlýðý 1998)

2. Teþekkür Ödülü (AKÜ. Uþak Eðitim Fakültesi Dekanlýðý 1999)

3. Teþekkür Ödülü (Uþak Emniyet Müdürlüðü 2001)

4. Takdirname Ödülü (Uþak Valiliði 2001)

12. Son iki yýlda verdiðiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aþaðýdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yýl Dönem Dersin Adý Haftalýk Saati Öðrenci Sayýsý
Teorik Uygulama
2008-2009 Güz Genel Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji I. 2 0 50
Kýtalar Coðrafyasý I 2 0 50
Yapýsal Jeomorfoloji 2 0 50
Tarihi Coðrafya 2 0 50
Lisans Tezi I. 2 0 7
Jeomorfolojik Analiz (Yüksek Lisans) 3 0 8
Bahar Flüvyal Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji II. 2 0 50
Volkanoloji 2 0 50
Kýtalar Coðrafyasý II 2 0 50
Siyasi Coðrafya 2 0 50
Avrupa Birliði 2 0 40
Lisans Tezi II. 2 0 7
Arazi Kullanýmý (Yüksek Lisans) 3 0 8
2009-2010 Güz Genel Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji I. 2 0 50
Asya Coðrafyasý     50
Yapýsal Jeomorfoloji 2 0 50
Tarihi Coðrafya     40
2 0 40
Jeomorfolojik Analiz (Yüksek Lisans) 3 0 7
Türkiye’de Su Kaynaklarý ve Yönetimi (Doktora) 3 0 1
Bahar   Flüvyal Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji II. 2 0 50
Türkiye Fiziki Coðrafyasý 4 0 50
Siyasi Coðrafya 2 0 50
Avrupa Coðrafyasý 2 0 50
Türkiye Turizm Coðrafyasý 2 0 50
Arazi Kullanýmý (Yüksek Lisans) 3 0 7
Batý Anadolu Jeomorfolojisi (Doktora) 3 0 1
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: